Politica de confidentialitate

Introducere

Vă mulțumim că sunteți interesat de/utilizați serviciile și produsele Societății noastre.

Cu ocazia vizitării site-ului nostru (i.e. https://www.delianartea.ro/), a interacționării cu noi și a utilizării serviciilor și produselor noastre, colectăm și prelucrăm date ale dumneavoastră cu caracter personal.

Prezenta politică are scopul de a vă informa, în special, cu privire la: (1) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, (2) scopurile pentru care le prelucrăm și temeiurile de prelucrare aferente, (3) perioada de stocare a acestor date, (4) destinatarii datelor cu caracter personal, (5) drepturile dumneavoastră și (6) politica noastră privind cookie-urile.

Conţinutul acestei Politici de Informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Identitatea operatorului

Datele dumnevoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociatia Culturala Nartea., C.U.I. 35239478

Modalități prin care colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră

În principiu, colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră, prin completarea de formulare online sau prin comunicarea cu noi prin poștă, telefon, e-mail sau în persoană.

De asemenea, colectăm date cu caracter personal prin mijloce automatizate, în urma utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru, incusiv prin servicii de tip analytics, în special în cazul în care aveți un cont de utilizator și îl utilizați.

În plus, putem colecta date cu caracter personal din surse terțe (cum ar fi furnizori de servicii de tip analytics) incluzând, dar fără a se limita la surse publice (cum ar fi registrul comerțului, portalul instanțelor judecătorești), după caz.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Ca regulă general, vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 ani, în cazul documentelor oficiale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cât timp sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, după care pot fi anonimizate în scop de cercetare sau statistică.

Mai jos, vom prezenta, cu titlu exemplificativ, modalitatea prin care determinăm, pentru anumite cazuri specifice, durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării serviciilor și produselor noastre vor fi reținute până la momentul manifestării de voință din partea dumneavoastră de a nu mai primi prezentări ale serviciilor și produselor noastre, dacă nu sunt necesare pentru un alt scop.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării unei oferte de preț vor fi reținute un termen rezonabil în vederea posibilității încheierii unui contract.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul furnizării/livrării serviciilor/produselor noastre și, în general, în scopul executării contractului, vor fi reținute pe parcursul executării contractului și ulterior o perioadă rezonabilă de timp și, în orice caz, pe perioadele prevăzute de lege.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul gestionării și menținerii relației noastre cu dumneavoastră vor fi reținute pe perioadă nedeterminată, până la exercitarea dreptului dumneavoastră de a fi uitat, în măsura în care nu se mai justifică prelucrarea lor în temeiul legii, a unui contract sau a interesului nostru legitim.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul administrării și protejării site-ului nostru vor fi reținute pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul analizării datelor de acces ale vizitatorilor pentru îmbunătățirea site-ului nostru și a experienței de utilizare a vizitatorilor vor fi reținute pentru o perioadă rezonabilă de timp.

Destinatarii datelor cu caracter personal

În pofida faptului că nu este posibil să vă oferim, la acest moment, informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare persoană vizată în parte, încercăm, în cele ce urmează, să menționăm categoriile de persoane terțe cărora le transmitem datele dumnevoastră cu caracter personal :

 • Colaboratori care oferă servicii și produse conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre;
 • Consultanți cu care am încheiat un contract (e.g. avocați, contabili, aceștia fiind obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră);
 • Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), cu privire la care vom include clauze în temeiul cărora aceștia să fie obligați să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile;
 • Alte companii din grup;
 • Furnizori de servicii de web hosting care asigură găzduirea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 • Furnizori de servicii de marketing pe seama noastră.

În toate cazurile, solicităm destinatarilor datelor dumneavoastră să le prelucreze în conformitate cu legea și pentru scopuri compatibile cu scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în prealabil.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

La acest moment, nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa, în prealabil, cu privire la aceasta.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru protejarea persoanelor ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Adoptarea și revizuirea de politici și practici dedicate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;
 • Utilizarea de clauze contractuale specifice cu colaboratorii și partenerii noștri, astfel încât să asigurăm un grad optim de confidențialitate și conformitate cu legea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Limitarea datelor, în sensul minimizării și prelucrării datelor necesare, adecvate și relevante pentru scopurile prelucrărilor;
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră, prin completarea, actualizarea acestora, atunci când este necesar;
 • Restrângerea accesului la date, în sensul : (i) restrângerii ariei de persoane care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi angajații sau colaboratorii noștri) și (ii) includerii de mecanisme contractuale care să asigure răspunderea acestora în cazul în care nu respectă o serie de obligații de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Instruirea constantă a personalului în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Implementarea de măsuri tehnice specifice, cum ar fi dubla autentificare;
 • Realizarea de back-up-uri periodice, pe care le păstrăm securizat pentru perioade optime;
 • Implementarea de sisteme de detectare/prevenire atacuri;
 • Anonimizarea/pseudonimizarea datelor, atunci când acest lucru este posibil și adecvat, nemaipermițându-se identificarea persoanelor la care acestea se referă.

În situația puțin probabilă a unei breșe de securitate întâmpinate în pofida măsurilor noastre rezonabile de securitate, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate și a autorității de supraveghere competente, după caz.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, garantate de legislație:

 1. Dreptul de acces la date, adică dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificarea datelor, adică dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), adică dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în anumite cazuri (cum ar fi : datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, persoanele vizate se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc și nu există interese legitime care să prevaleze sau persoana vizată se opune prelucrării datelor cu scop de marketing direct, prelucrarea datelor este ilegală).
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării, adică dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în anumite cazuri (cum ar fi: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor etc.).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat precum şi dreptul de a transmite aceste date altui operator, ambele în anumite cazuri.
 6. Dreptul la opoziţie, adică dreptul de vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflațĭ, prelucrării în temeiul: (a) îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public, (b) îndeprinirii unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice sau (c) în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu respectarea anumitor condiții.
 8. Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, în anumite condiții.
 9. Dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea, în cazul în care temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră acordat în prealabil.
 10. De asemenea, orice persoană care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul GDPR au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta GDPR are: (i) fie dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, (ii) fie de a recurge la instanța de judecată.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această Politică de Informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact de mai sus (contact).

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale.

Modificări ale prezentei Politici de Informare

Prezenta Politică de Informare poate fi actualizată/modificată la diferite intervale de timp, iar aceste modificări vă vor fi aduse la cunoștință în mod corespunzător.